Phi công thương mại cần những chứng chỉ nào?

Để có thể bay được qua không phận nhiều quốc gia, một phi công thuơng mại cần có những chứng chỉ cơ bản sau: 

  • Bằng phi công thương mại CPL
  • Bằng giáo viên bay CFI, CFII, MEI.

Bài viết liên quan