Học phi công có cần học đại học không?

Không. 

Chỉ cần ứng viên trên 18 tuổi, tốt nghiệp PTTH và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản về sức khoẻ, nhận thức và trình độ ngoại ngữ.

Bài viết liên quan